تعبیرخواب

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر
اگر شخص در خواب ببینید که انگشتری در دست دارد که قبلا هرگز نداشته است و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده است نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسد که برای دیگران و حتی خودش باور کردنی نیست. اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید. گرفتن انگشتری از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود. اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد. اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد. گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

تعبیر خواب انگشتر به روایت حضرت امام جعفر صادق(ع)
انگشتر نقره (سیمین) در خواب بر چهار وجه است :
قدرت و سلطنت
زن
فرزند
مال
انگشتر زرین نیک است .
اگر زنی خواب ببینید که انگشتر نگین دار خود را گم کرده است یعنی اینکه جاه و مقامش از بین خواهد رفت و یا اینکه فرزند و یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف خواهد شد. و اگر آن زن حاکم یا مقامی داشت مقامش را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب انگشتر طلا
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب انگشتر طلا در خواب ، اگر بیننده خواب والی باشد ( موقعیت کاری بالایی داشته باشد ) نشانه آنست که عزل میشود ( از کارش برکنار میشود )
اگر زنی خواب انگشتر طلا ببیند نشانه آنست که شوهرش یا فرزندش بمیرد .

تعبیر خواب حلقه نامزدی
کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :
خواب حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می کنید. نمادی از عشق است.
اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب حلقه نامزدی ممکن است نشانه این باشد که در موردش نگرانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *