تنها مرجع معتبر جهت‌بالا‌بردن‌اطلاعات‌علوم غریبه ومتافیزیک و ارائه نسخ در زمینه های مختلف برای محققین علوم ماوراطبیعه می باشد هرگونه استفاده نادرست و بروز هرگونه مشکل از لحاظ شرعی قانونی برعهده شخص میباشد